Οι δαπάνες για δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους.

Οι δαπάνες για δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. Για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2014 εφόσον αποτυπώνεται ρητά ότι η προϋπόθεση πραγματοποίηση των δαπανών προς το συμφέρον της επιχείρησης ή Κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της προκειμένου να εκπίπτουν αυτές από τα ακαθάριστα έσοδα της, εκπληρώνονται και σε περίπτωση υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως έχει ήδη γίνει δεκτό με παλαιότερη εγκύκλιο.

Επομένως, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2020 και μετά η έκπτωση των δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συναρτάται άμεσα με την προϋπόθεση η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησης τους, συνυπολογιζομένων των δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, οι δαπάνες πρέπει να εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς μόνο στην περίπτωση που επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη το φορολογικό έτος που αυτές πραγματοποιούνται.

Για παράδειγμα εάν ένα νομικό πρόσωπο το οποίο το φορολογικό του 2020 εμφανίζει έσοδα χρήσεως 1000 ευρώ και δαπάνες χρήσης 900 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ποσού 400 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το υπόψη νομικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 100 ευρώ δικαιούται να εκπέσει το σύνολο των δαπανών που αφορούν της δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 ευρώ.

Σε αντίστοιχο παράδειγμα που το νομικό πρόσωπο εμφανίζει τα πάνες χρήσεως 1200 ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται και θα πάνες για δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ποσού 500 ευρώ τότε θα προκύψει ζημιά χρήσεως 200 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο δεδομένου ότι δεν εμφανίζει λογιστικά κέρδη δεν δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες για δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του έτους αυτού και συνεπώς θα προσθέσει στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες ποσό ίσο με 500 ευρώ.

Η δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια της δωρεάς ή της χορηγίας, αφού οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν στην ενσωμάτωση στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης διαδικασιών για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δύο οντολογικών πτυχών, καθώς και τυχόν που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και στα δικαιώματα του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και στην βασική επιχειρησιακή τους στρατηγική, σε συνεργασία πάντοτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη δημιουργία κοινών αξιών για τους ιδιοκτήτες – μετόχους και για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία στο σύνολο της, καθώς και τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών συνεπειών τους.

Πηγή: patrastimes.gr