Το υπουργείο Εργασίας δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα εγγραφούν από την 1η Μαρτίου 2021 όλοι οι ιατροί, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις.

Η βάση δεδομένων θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) και από την 1η Μαΐου 2021 κάθε ανάθεση καθηκόντων ιατρού Εργασίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μόνο σε ιατρούς εγγεγραμμένους στο σύστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης ιατρών, που έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα ιατρού Εργασίας, στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις.

Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική βάση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις, οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr). Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.

Μετά από έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ιατρού Εργασίας.

Ο αιτών ιατρός – χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησης του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, στον οποίο θα καταχωρείται η αίτηση με τις ενδείξεις, «Σε εκκρεμότητα – Εγκρίθηκε Απορρίφθηκε». Η επιτυχής εγγραφή στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ανακοινώνεται στον αιτούντα με την χορήγηση σε αυτόν του ατομικού Αριθμού Καταχώρισης Ιατρού, που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί καθήκοντα ιατρού Εργασίας μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού Εργασίας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
  • Το σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων ιατρού Εργασίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση.
  • Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση κατά περίπτωση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανάθεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.
  • Ο ιατρός ή/και η ΕΞΥΠΠ, που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων ιατρού Εργασίας, επιλέγει το πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.
    Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων ιατρού Εργασίας ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ιατρού Εργασίας και η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

Πηγή: patrastimes.gr