Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο με τα  παρακάτω  θέματα:

  1. Διαμόρφωση Ανατολικού Πάρκου στον Ριγανόκαμπο (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
  2. Έκδοση Ψηφίσματος για την Απλή Αναλογική (σχετικό σχέδιο Ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Ώρα Πατρών»).
  3. Έκδοση ψηφίσματος για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (σχετικό σχέδιο ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Ώρα Πατρών»).
  4. Παραχώρηση γραφείων στις Δημοτικές Παρατάξεις (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Β΄ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων – κλιμακωτού για  την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας» και κατ’ επέκταση την παράταση κατά δύο μήνες αναλόγως, όλης της διαδικασίας του Β΄ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων – κλιμακωτού για  την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ.  317/26-10-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την Παράταση ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του ακίνητου που στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 25/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση μονώσεων στεγών Σχολικών κτιρίων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση Ισολογισμού οικον. έτους 2020 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής).
 • Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής).
 • Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου – διαχειριστή της πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων, με κωδ. ΟΠΣ 5074689, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Πατρέων (Συμβιβαστική Επιτροπή), για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το 2021 (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, ΣΥΔΙΣΑ και Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2021  (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών Ανταλλακτικών και Παραλαβής Υπηρεσιών για τη Συντήρηση – Επισκευή των Οχημάτων, Μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, για το 2021 (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων και του αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας, στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», στις  26-02-2021 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, κατόπιν ανταλλάγματος σε τρίτους, για την εκμίσθωση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία του Αγίου Βασιλείου (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου»  (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Επίσης την νωρίτερα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, θα γίνει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με το  παρακάτω  μοναδικό θέμα:

 • Έγκριση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων και
 • Έγκριση  Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2021 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ)  (σχετική η αριθ. 41/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Πηγή: patrastimes.gr