2. Για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) κατά 0,30%, η οποία αφορά στο ασφάλιστρο του εργοδότη και επιμερίζεται στον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. (0,18%) και στον Ε.Κ.Λ.Α. (0,12%).

3. Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., (προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β’, εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195)), κατά 0,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους ώστε για το έτος 2021 να μην γίνεται παρακράτηση από τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζομένων υπέρ αυτής.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, που προβλέπουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2021 έως 31.12.2021, αποκλειστικά για μισθωτούς/ ημερομισθίους απασχολούμενους με πλήρη, μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες μας προέβησαν στις εξής ενέργειες :

– Ενσωμάτωσαν την μείωση των 3 ποσοστιαίων μονάδων στους ήδη χρησιμοποιούμενους μέχρι 31.12.2020 «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ώστε, από 01.01.2021 έως 31.12.2021 να χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και

– Διαμόρφωσαν και αντιστοίχισαν νέους Κ.Π.Κ. (χωρίς την παραπάνω μείωση) «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από 01.01.2021, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Από τις ανωτέρω ενέργειες προέκυψε η ανάγκη ορισμένοι Κ.Π.Κ. να αποσυνδεθούν από την κωδικοποίηση του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.Σ.Υ.Κ.) (ΠΙΝΑΚΕΣ 2 – 6)

Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Π.Κ. Ιδιωτικού Τομέα με Κ.Π.Κ. Δημοσίου Τομέα για την ασφαλιστική τακτοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., ΠΛΗΡΟΥΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ αντίστοιχα απασχόλησης περιοριστικά για χρήση μισθολογικών περιόδων έτους 2021.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – Κ.Π.Κ. που αντικαταστάθηκαν με την 10/2020 εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Κ.Π.Κ. μισθωτών Μηχανικών, που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – Κ.Π.Κ. μισθωτών Υγειονομικών, που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – Κ.Π.Κ. μισθωτών ασφαλισμένων πρώην Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – Κ.Π.Κ. μισθωτών ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ασφαλισμένων που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

Πηγή: patrastimes.gr