Νόμιμες κρίνει τις δαπάνες για αύξηση του ωραρίου καθαριστριών σχολικών μονάδων το Ι΄Τμήμα του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών με την υπ’ αριθμόν 190/2019 ΠΡΑΞΗ του. Συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο δεν έκανε δεκτή την απορριπτική αιτιολογία της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό, σύμφωνα με την οποία «η ανωτέρω μετατροπή του ωραρίου εργασίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 8 του προαναφερθέντος νόμου, δοθέντος ότι στον ως άνω Δήμο υπηρετούσαν ήδη, κατά τον κρίσιμο χρόνο, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, οι συμβάσεις των οποίων δεν είχαν λήξει». Ωστόσο με την απόφασή του Ι΄Τμήμα του ΕΣ «κρίνει ότι το προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις εργατών καθαριότητας του Δήμου ΧΧΧ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν ανήκει στην ίδια ειδικότητα/κλάδο με εκείνη, στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επομένως δεν καλύπτουν όμοιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες εν προκειμένω συνίστανται στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων του Δήμου. Επομένως, ο λόγος διαφωνίας, με τον οποίο προβάλλεται ότι συντρέχει εν προκειμένω η αρνητική προϋπόθεση του άρθρου 8 παρ. 1γ του ν. 4368/2016 πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με όση ήδη εκτέθηκαν, ως αβάσιμος», τονίζεται στην απόφαση. Προστίθεται δε ότι «οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι νόμιμες και, συνεπώς, αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, κατά την πρόσφατη συνάντηση ΚΕΔΕ -ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Δ. Παπαστεργίου,  αποκάλυψε ότι έχει υπάρξει συμφωνία από το Σεπτέμβριο οι καθαρίστριες των σχολείων να γίνουν από ωρομίσθιες ορισμένους χρόνου, με προοπτική να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για τα σχολεία, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η ίδια η ΚΕΔΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

«ΠΡΑΞΗ (190/2019) ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι΄ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.»

ΑΘΗΝΑ-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΟ I΄ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 190/2019

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τους Γεωργία Κάνδυλα και Ελβίρα Βλαντού, Παρέδρους.

Συνήλθε στο Δικαστήριο, στις 21 Ιουνίου 2019, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση των 309Α, 310Α, 311Α και 348Α χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, οικονομικού έτους 2018, του ανωτέρω Δήμου.

Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Γεωργίας Κάνδυλα.

Σκέφθηκε κατά το Νόμο και

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με τις 137/13.9.2018 και 176/11.10.2018 πράξεις, να θεωρήσει τα 309Α, 310Α, 311Α και 348Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, ποσού 309,02 ευρώ (τα δύο πρώτα), 220,73 ευρώ (το τρίτο) και 571,12 ευρώ (το τέταρτο) του Δήμου ΧΧΧ. Τα επίμαχα εντάλματα αφορούν στην αναδρομική καταβολή αποδοχών μηνός Ιουνίου έτους 2018 στις φερόμενες ως δικαιούχους ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ και μηνός Αυγούστου του ίδιου έτους στη ΧΧΧ, υπαλλήλους του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, κατόπιν αύξησης του μειωμένου ωραρίου εργασίας αυτών κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1α του ν. 4368/2016. Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης η Αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι η ανωτέρω μετατροπή του ωραρίου εργασίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 8 του προαναφερθέντος νόμου, δοθέντος ότι στον ως άνω Δήμο υπηρετούσαν ήδη, κατά τον κρίσιμο χρόνο, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, οι συμβάσεις των οποίων δεν είχαν λήξει. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το από 24.10.2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, επανυπέβαλε τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προς θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλόμενων με αυτά δαπανών. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος, ωστόσο, αρνήθηκε να τα θεωρήσει με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 28.12.2018 έκθεση, στο παρόν Κλιμάκιο.

ΙΙ. Α. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21/21.2.2016) ορίζονται τα εξής: «1. α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (…), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ. Σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η κατά τα προηγούμενα εδάφια αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας. (…)». Ακολούθως, με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄107), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 169 του ίδιου νόμου ισχύει από τις 31.7.2017, η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 αντικαταστάθηκε ως εξής: «1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄, μπορούν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους». Τέλος, με το άρθρο 3 του ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37) ορίζεται ότι: «Η κατάταξη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους και ο καθορισμός των κατά κλάδο ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού γίνονται με τις οργανικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας».

Β. Με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως αυτές θεσπίστηκαν αρχικά, παρασχέθηκε υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μερικής απασχόλησης, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Περαιτέρω, σύμφωνα και με την οικεία αιτιολογική έκθεση: «(…) η εισαγόμενη … ρύθμιση αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση του ήδη υπηρετούντος στους Ο.Τ.Α. προσωπικού, καθώς και στο να θεραπεύσει αδικίες και στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν είτε κατά την αρχική πρόσληψη είτε κατά τη δικαστική αναγνώριση ή τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Αποτέλεσμα των αστοχιών αυτών, αλλά και της διαρκούς μεταβολής των αναγκών των Ο.Τ.Α., είναι σήμερα να υφίστανται εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μεν, αλλά με ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων σε αντίστοιχες κατηγορίες και κλάδους δεν καλύπτονται, με αποτέλεσμα αυτοί να καταφεύγουν στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας από το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών να προχωρούν σε αύξηση του ωραρίου των εν λόγω εργαζομένων, μέχρι και το όριο του πλήρους ωραρίου για την οικεία κατηγορία και κλάδο». Εξάλλου, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, όπως προκύπτει και από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, με τις ρυθμίσεις αυτές προβλέφθηκε ως προϋπόθεση για τη μετατροπή του μειωμένου ωραρίου εργασίας της ως άνω κατηγορίας υπαλλήλων η προηγούμενη λήξη των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, το οποίο υπηρετεί σε θέσεις ίδιου κλάδου και κατηγορίας και καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας. Δοθέντος δε ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν ορίζεται ειδικότερα η έννοια του κλάδου, στον οποίο

κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού βάσει των τυπικών τους προσόντων ούτε συγκεκριμένα κριτήρια διάκρισης μεταξύ κλάδων και ειδικοτήτων και λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι ο νομοθέτης αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των Ο.Τ.Α. αφενός μεν την κατάταξη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους ή ειδικότητες και αφετέρου τον καθορισμό των απαιτούμενων τυπικών προσόντων διορισμού σε αυτές (θέσεις) διά των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ως άνω έννοια του «κλάδου» χρησιμοποιείται με ευρεία σημασία στη διατύπωση της ερμηνευόμενης διάταξης, δεν αποκλείει δε, σε περίπτωση έλλειψης κατηγοριοποίησης των θέσεων κατά κλάδους από τον οικείο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του εκάστοτε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, την αναγωγή σε αντίστοιχες ειδικότητες. Σε τέτοια περίπτωση, προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή της προαναφερόμενης προϋπόθεσης της προηγούμενης λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί σε παρεμφερείς ειδικότητες με εκείνες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου που ζητούν την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, θα πρέπει να ερευνηθεί πέραν της ταύτισης ή μη των οικείων ειδικοτήτων και το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε καθήκοντα όμοια με αυτά των υπαλλήλων ι.δ.α.χ. και του βαθμού κάλυψης από τους πρώτους των οικείων υπηρεσιακών αναγκών. Τούτο συνάδει με το πνεύμα των ερμηνευόμενων διατάξεων, με τις οποίες επιχειρήθηκε, όπως ήδη προκύπτει και από την οικεία αιτιολογική έκθεση, η ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού αορίστου χρόνου και η περιστολή των προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών που δύνανται να καλυφθούν με το υπάρχον προσωπικό (βλ. και την 8402/16.3.2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών). Ήδη, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4386/2016 με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017, οι ρυθμίσεις περί αυξήσεως του μειωμένου ωραρίου, πέραν του ότι επεκτάθηκαν και στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, κατέλαβαν δυνητικά και τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, «δεδομένου ότι και στην περίπτωση των εργαζομένων αυτών, οι λειτουργικές ανάγκες που κλήθηκαν να εξυπηρετούν μπορεί σε πολλές περιπτώσεις, να απαιτούν τη διάθεση περισσότερων ωρών εργασίας» (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 4483/2017). Περαιτέρω, εξαλείφθηκε από το κανονιστικό περιεχόμενο των ως άνω ρυθμίσεων η προϋπόθεση της παραγράφου 1γ του ν. 4368/2016, η οποία επομένως δεν απαιτείται να συντρέχει για τις τροποποιήσεις των ωραρίων εργασίας που πραγματοποιούνται μετά την 31η Ιουλίου 2017 με τις εγκριτικές των σχετικών αιτήσεων αποφάσεις των δημοτικών ή -αναλόγως της περιπτώσεως- περιφερειακών συμβουλίων, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες ως προς την υπηρεσιακή ανάγκη, στην κάλυψη της οποίας αποσκοπεί η αύξηση του ωραρίου εργασίας του ενδιαφερόμενου

υπαλλήλου καθώς και ως προς την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα.

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα προκύπτουν τα εξής: Οι φερόμενες ως δικαιούχοι, οι οποίες υπηρετούσαν ως υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας καθαριστριών σχολικών μονάδων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταφέρθηκαν δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 3870/2010 στο Δήμο ΧΧΧ με την ίδια σχέση εργασίας σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με μειωμένο ωράριο εργασίας (μερικής απασχόλησης) [βλ. την οικ. 24666/2010 (Β΄2071) διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ]. Με τις από 28.11.2016 13703, 13704, 13676 και 13677 αιτήσεις τους ζήτησαν αντίστοιχα την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους ως εξής: α) Η Μαρία Σταυρακάκη, η οποία είχε τοποθετηθεί στο δημοτικό σχολείου Μύρτου ΧΧΧ, από 2:30 ώρες ημερησίως σε 5 ώρες, β) η ΧΧΧ, η οποία είχε τοποθετηθεί στο 6ο Νηπιαγωγείο, από 1:30 ώρες την ημέρα, σε 5 ώρες την ημέρα, γ) η ΧΧΧ, η οποία είχε τοποθετηθεί στο 3ο Νηπιαγωγείο, από 1:30 ώρα εργασίας ημερησίως σε 5 ώρες την ημέρα και δ) η ΧΧΧ, η οποία είχε τοποθετηθεί στο δημοτικό σχολείο και ολοήμερο Νηπιαγωγείο ΧΧΧ από 3:30 ώρες ημερησίως σε 8 ώρες την ημέρα, δηλαδή τη μετατροπή σε πλήρες ωράριο. Με την 345/27.12.2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΧΧΧ (σε ορθή επανάληψη) εγκρίθηκε η τροποποίηση του ωραρίου εργασίας των ως άνω υπαλλήλων, δυνάμει του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, με τις εξής αιτιολογίες: α) η ΧΧΧ εργάζεται στο 6ο Νηπιαγωγείο, το οποίο διαθέτει 3 αίθουσες, 7 WC, γραφείο και μεγάλη αυλή. Δεδομένου ότι φιλοξενεί μεγάλο αριθμό παιδιών η 1:30 ώρα που εργάζεται καθημερινώς η εν λόγω υπάλληλος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και για το λόγο αυτό απαιτείται η αύξηση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας της σε 5 ώρες από την έναρξη του έτους 2017, β) η ΧΧΧ εργάζεται στο δημοτικό σχολείου Μύρτου, το οποίο διαθέτει 6 αίθουσες, 7 WC, γραφεία και αυλή και επομένως είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του κτιρίου η αύξηση των ωρών εργασίας της από 2:30 ώρες ημερησίως σε 5 ώρες από την έναρξη του έτους 2017, γ) η ΧΧΧ εργάζεται στο δημοτικό σχολείο και ολοήμερο Νηπιαγωγείο ΧΧΧ. Το συγκεκριμένο σχολείο διαθέτει 4 αίθουσες και γραφεία, 7 WC, αυλή και αποθήκη, ενώ λειτουργεί σε αυτό και ολοήμερο νηπιαγωγείο. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας απαιτείται η αύξηση του ωραρίου εργασίας της από 3:30 ώρες ημερησίως σε 8 ώρες την ημέρα από την έναρξη του έτους 2017 και δ) η ΧΧΧ εργάζεται στο 3ο Νηπιαγωγείο, το οποίο διαθέτει 2 αίθουσες, 4WC,

γραφείο, αίθουσα ύπνου και αίθουσα προσχολικής εργασίας και δεδομένου ότι φιλοξενεί μεγάλο αριθμό παιδιών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας η 1:30 ώρα εργασίας ημερησίως, γι’ αυτό το λόγο το ωράριό της πρέπει να αυξηθεί σε 5 ώρες ημερησίως από την έναρξη του έτους 2017. Μολονότι η ως άνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΧΧΧ ελέγχθηκε αρχικά ως νόμιμη (βλ. την 100/1.2.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ), δεν κοινοποιήθηκε στο Δήμο ΧΧΧ, καθόσον ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ του ως άνω οργάνου (Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ) και του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου της ΧΧΧ. Κατόπιν αυτού και προς αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων, το δημοτικό συμβούλιο ΧΧΧ προέβη στην έκδοση της 26/1.2.2018 απόφασης, με την οποία ανακάλεσε την προηγούμενη 345/27.12.2016 απόφασή του ως προς την εν λόγω υπάλληλο εμμένοντας ωστόσο στις απόψεις του ως προς τις λοιπές τρεις υπαλλήλους, με τις ίδιες ως άνω αιτιολογίες. Περαιτέρω, με την τελευταία αυτή απόφαση βεβαιώθηκε ότι στον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από την αύξηση του ωραρίου εργασίας των ως άνω τριών υπαλλήλων σε βάρος των Κ.Α.Ε. 15.6021.01 και Κ.Α.Ε. 15.6052.01 (βλ. σχετικά και την από 20.4.2018 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου). Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως νόμιμη από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (βλ. τη 286/5.4.2018 απόφαση του οργάνου αυτού) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2235/15.6.2018. Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος διαπίστωσε, με την 1141/25.6.2018 απόφαση, την αύξηση του ωραρίου εργασίας των προαναφερόμενων δημοτικών υπαλλήλων (ΧΧΧς, ΧΧΧ και ΧΧΧς). Τέλος, στην από 7.8.2018 βεβαίωση της υπογράφουσας με εντολή Δημάρχου Αντιδημάρχου Χρυσούλας Χατζημαρκάκη αναφέρεται ότι στις σχολικές μονάδες, όπου απασχολούνται οι ως άνω υπάλληλοι, δεν απασχολείται προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το προσωπικό δε αυτό, του οποίου οι συμβάσεις παρατείνονται διαρκώς βάσει ειδικών νόμων, καλύπτει ανάγκες καθαριότητας εξωτερικών χώρων του Δήμου και αποκομιδής απορριμμάτων, συνεπώς δεν συντρέχει διακωλυτικός λόγος για την αύξηση του ωραρίου των ως άνω υπαλλήλων. Παράλληλα, μετά το 699/23.3.2018 απαντητικό έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών επί των ερωτημάτων που είχαν τεθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ καθώς και τα σχετικά 1712/2.3.2018 και οικ.5127/18.4.2018 έγγραφα της Προϊστάμενης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ, το δημοτικό συμβούλιο ΧΧΧ εξέδωσε την 102/7.5.2018 απόφασή του, με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου ΧΧΧ από 3:30 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως,

καθόσον η σχολική μονάδα, στην οποία εργάζεται και διαθέτει τους χώρους που ήδη αναφέρθηκαν ανωτέρω, έχει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας, ενώ περαιτέρω βεβαίωσε την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 του Δήμου (βλ. και την από 2.5.2018 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου). Η τελευταία αυτή απόφαση κρίθηκε νόμιμη από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (βλ. την 511/8.6.2018 απόφαση αυτής) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3256/8.8.2018. Περαιτέρω, στις από 28.8.2018 και 28.9.2018 αντίστοιχες βεβαιώσεις της υπογράφουσας με εντολή Δημάρχου Αντιδημάρχου Χρυσούλας Χατζημαρκάκη και του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου ΧΧΧ, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι ι.δ.ο.χ. του Δήμου απασχολούνται αποκλειστικά στον καθαρισμό των οδών και στην αποκομιδή των απορριμμάτων και όχι στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Τέλος, για την αναδρομική εξόφληση των διαφορών που προέκυψαν από την αύξηση του ωραρίου εργασίας των ως άνω υπαλλήλων εκδόθηκαν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι: Α) Σε ότι αφορά την υπάλληλο ΧΧΧ, η εντελλόμενη με το 348Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη παρίσταται, βάσει των προβαλλομένων λόγων διαφωνίας, νόμιμη. Και τούτο διότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΧΧΧ, με την οποία το πρώτον εγκρίθηκε η τροποποίηση του ωραρίου εργασίας της είναι η 102/7.5.2018 και όχι η 345/27.12.2016, καθόσον η τελευταία ανακλήθηκε στη συνέχεια με την νεότερη 26/1.2.2018 απόφασή του. Ήδη όμως, κατά τον χρόνο έκδοσης της κρίσιμης εν προκειμένω εγκριτικής απόφασης (δηλ. της 102/7.5.2018) ίσχυε το άρθρο 87 του ν. 4483/2017, με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι ρυθμίσεις του προϊσχύσαντος άρθρου 8 του ν. 4368/2016 και καταργήθηκε η παρ. γ του άρθρου 1 αυτού, στην οποία προβλεπόταν ως διακωλυτικός λόγος τροποποίησης του ωραρίου εργασίας η ταυτόχρονη ισχύς συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στον ίδιο κλάδο και κατηγορία. Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος. Β) Σε ότι αφορά τις λοιπές υπαλλήλους, για τις οποίες η εγκριτική της τροποποίησης του ωραρίου εργασίας απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΧΧΧ (δηλ. η 345/27.12.2016) ελήφθη υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, οι εντελλόμενες με τα 309Α, 310Α, 311Α και 348Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες πρέπει επίσης να θεωρηθούν νόμιμες, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις ανωτέρω νομικές σκέψεις. Συγκεκριμένα, από το άρθρα 25 και 26 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με την 571/25.1.2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (Β΄ 237 –

διόρθ, σφαλμ. στο Β΄ 838) προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου κατηγοριοποιούνται κατά ειδικότητες και όχι κατά κλάδους, μεταξύ δε αυτών στην εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ συγκαταλέγεται η ειδικότητα των καθαριστριών μερικής απασχόλησης, η οποία αριθμεί 4 θέσεις, οι οποίες προφανώς καταλαμβάνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις δικαιούχους των υπό κρίση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σχολικές καθαρίστριες, λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι οι εν λόγω θέσεις προσδιορίζονται ειδικότερα ως προσωποπαγείς. Πλην όμως, μεταξύ των θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη εκπαιδευτική κατηγορία θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας (κλάδου), αλλά προβλέπονται μόνο 60 θέσεις ειδικότητας εργατών καθαριότητας, οι οποίες, όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις, δεν έχουν ως αντικείμενο την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, αλλά τη διεκπεραίωση της καθαριότητας άλλων χώρων του Δήμου, όπως π.χ. των οδών ή ακόμα και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις εργατών καθαριότητας του Δήμου ΧΧΧ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν ανήκει στην ίδια ειδικότητα/κλάδο με εκείνη, στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επομένως δεν καλύπτουν όμοιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες εν προκειμένω συνίστανται στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων του Δήμου. Επομένως, ο λόγος διαφωνίας, με τον οποίο προβάλλεται ότι συντρέχει εν προκειμένω η αρνητική προϋπόθεση του άρθρου 8 παρ. 1γ του ν. 4368/2016 πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με όση ήδη εκτέθηκαν, ως αβάσιμος.

ΙV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι νόμιμες και, συνεπώς, αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 309Α, 310Α, 311Α και 348Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, ποσού 309,02 ευρώ, 309,02 ευρώ, 220,73 ευρώ και 571,12 ευρώ αντίστοιχα του Δήμου ΧΧΧ, δεν πρέπει να θεωρηθούν λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.

Πηγή: patrastimes.gr