Ειδικότερα, η Πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων ενίσχυσης του ρόλου και του έργου της ΚΕΕΕ, με βασικό γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε θέματα που αφορούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και για τα Επιμελητήρια και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον φιλικό για την επιχειρηματικότητα, τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος περιλαμβάνουν:

• την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων
• την παραλαβή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες
• τον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων των επιχειρήσεων και την αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών υπηρεσιακά
• τη διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των επιχειρήσεων στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία

Στόχοι του έργου είναι:

• Η δημιουργία ενός νέου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας
• Η δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια, γραφειοκρατικές και διοικητικές επιβαρύνσεις για τους υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες
• Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των 59 Επιμελητηρίων – μελών της προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
• Η λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων – μελών της στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το https://073.ep.uhc.gr/

Πηγή: patrastimes.gr