Διαφορετικός θα είναι ο τρόπος διενέργειας της γενικής απογραφής κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών για το έτος 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή λόγω της πανδημίας. Οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες επιτάσσουν η συλλογή των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού κατοικιών, που διενεργείται κάθε 10 χρόνια, να γίνει με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πολιτικής (gov.gr-ΕΨΠ). Αν η αυτοαπογραφή δεν είναι δυνατή, η απογραφή θα πραγματοποιηθεί με προσωπική συνέντευξη με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αυτό ορίζεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», που έχει κατατεθεί στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για επεξεργασία.

Το 1828 η πρώτη απογραφή

Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους έχουν διενεργηθεί συνολικά 30 απογραφές πληθυσμού. Η πρώτη απογραφή έλαβε χώρα το 1828 επί διακυβέρνησης Ιωάννη Καποδίστρια και υπολογίστηκε αναδρομικά ο πληθυσμός από στην αρχή του 1821. Από την πρώτη απογραφή έως το 1940 πραγματοποιήθηκαν 22 απογραφές με συνεχή βελτίωση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Στη μεταπολεμική περίοδο διενεργήθηκαν 7 απογραφές (1951,1961,1971,1981,1991,2001) σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις ενώ η πιο πρόσφατη έγινε τον Μάιο του 2011. Παράλληλα με τις απογραφές πληθυσμού διενεργήθηκαν και γενικές απογραφές οικοδομών, κατοικιών και κτιρίων.

Για την απογραφή του 2021 ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων με προσωπική συνέντευξη, όμως ο κορονοϊός επέβαλε την τροποποίηση της μεθοδολογίας της απογραφικής διαδικασίας. Ο πληθυσμός θα μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονική αυτοαπογραφή μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Ειδικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

Οι πληροφορίες καταχωρίζονται στο ανάλογο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο από τους απογραφόμενους ηλεκτρονικά και εάν αυτό δεν είναι δυνατό από τα αρμόδια όργανα διενέργειας της απογραφικής διαδικασίας. Ειδικά για την απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, η συλλογή των στοιχείων γίνεται με αυτοαπογραφή των εκμεταλλεύσεων και όπου αυτό δεν είναι εφικτό με συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέσω συνέντευξης με ραντεβού σε κοινοτικά και δημοτικά καταστήματα.

Στο μεταξύ, σκοπός των απογραφών κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Αντικείμενο της ευρείας κλίμακας στατιστικής εργασίας είναι:

1. Η απογραφή κτιρίων

α) Η καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της χώρας και κατά περιοχές.

β) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων.

2. Η απογραφή πληθυσμού-κατοικιών

α) Η καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες).

β) Η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους.

γ) Η καταμέτρηση του αριθμού των νοικοκυριών και η καταγραφή του καθεστώτος κατοχής των κατοικιών από αυτά.

δ) Η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της χώρας.

ε) Η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της χώρας.

στ) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών, αναφορικά με τον αριθμό των μελών τους.

ζ) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού.

η) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχόμενη).

Τα στοιχεία της απογραφής καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων και στη συνέχεια δημιουργούνται στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού προκειμένου η ΕΛΣΤΑΤ να ανταποκρίνεται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω μητρώα χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο δειγματοληψίας για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών.

Πηγή: patrastimes.gr