Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τις δαπάνες που πραγματοποιήσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για μισθούς, ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ. Από το ποσό που θα αθροίζεται, θα αφαιρείται η οικονομική ενίσχυση που έχει δοθεί για επιστρεπτέα προκαταβολή 5 ή 6.

Με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών

Αν ωστόσο μένει κάποιο υπόλοιπο, τότε η επιχείρηση θα επιδοτείται με ένα ποσό της τάξης 70-90% με τη διαφορά ότι αντι για χρήματα στο… χέρι, θα δίνονται για να χαριστούν μελλοντικοί φόροι. Αν δηλαδή μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας κάνει να επιδοτηθεί για 10.000 ευρώ επειδή τα μέτρα στήριξης που έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα δεν κάλυψαν το σύνολο των δαπανών του, τότε θα απαλλαγεί από την υποχρέωση να πληρώσει τον επόμενο ΦΠΑ συνολικού ύψους 5.000 ευρώ και θα πάρει και άλλα 5.000 ευρώ σε μετρητά.

Πώς όμως θα λειτουργεί το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης

Οι επαγγελματίες θα δηλώνουν σε πλατφόρμα το σύνολο των πάγιων δαπανών το 2020 για μισθούς, ΔΕΚΟ, ενοίκια κλπ. Mε το τρόπο αυτό και με την βοήθεια κάποιου αλγόριθμου θα υπολογίζεται το ποσό των δαπανών για τις οποίες η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν έχει χρηματοδοτηθεί μέσα από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Παράλληλα θα προβλέπεται ότι επί του ποσού που θα προκύπτει θα επιδοτείται με ένα ποσοστό η επιχείρηση.

Η επιδότηση θα γίνεται είτε με απευθείας κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό είτε με διαγραφή μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Τι αναμένεται να καλύπτει η επιδότηση πάγιων δαπανών

Η επιδότηση, από ότι φαίνεται και σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις τόσο του Υπουργού όσο και του Υφυπουργού Οικονομικών θα αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν όχι μόνο σε απώλεια τζίρου, αλλά και εξαιτίας μεγάλων δαπανών που έκαναν αναγκαστικά: πάγιες δαπάνες, όπως το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, ενοίκια, προμήθειες κλπ. και που ενδεχομένως δεν ήταν εφικτό να καλύψουν. Η λογική πίσω από την απόφαση της κάλυψης των δαπανών έχει να κάνει με την προσπάθεια σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα η οποία οφείλει να προβλέπει ότι η οποιαδήποτε στήριξη σε μια επιχείρηση δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστικό κριτήριο το μειωμένο τζίρο, καθώς ενδέχεται μια επιχείρηση να παρουσιάζει συρρίκνωση του κύκλου εργασιών αλλά να είναι κερδοφόρα. Έτσι, στο «τραπέζι» για τα επόμενα -μετά την Επιστρεπτέα όπως την ξέρουμε- χρηματοδοτικά σχήματα έχει πέσει το κριτήριο των δαπανών και της ζημιάς που προκαλούν σε μία επιχείρηση από τη στιγμή που δεν μπορούν αυτές να καλυφθούν.

Πότε θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση παγίων δαπανών

Το εν λόγω εργαλείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, δηλαδή μετά το Μάρτιο.

Αν μια επιχείρηση έχει ήδη λάβει ενισχύσεις (πχ Επιστρεπτέα), τότε από το ποσό που θα της χορηγηθεί θα αφαιρεθούν τα ποσά από τα προηγούμενα μέτρα στήριξης στα οποία είχε ενταχθεί. Με απλά λόγια, το νέο πλαίσιο θα προστεθεί στα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση που πήραν ως τώρα οι δικαιούχοι σε μια προσπάθεια να καλυφθεί οτιδήποτε δεν κάλυψαν τα μέχρι τώρα μέτρα στήριξης.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θέσει η ΕΕ – Πρόκειται για το περίφημο άρθρο 3.12 του προσωρινού πλαισίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

– Το καθεστώς τέτοιων ενισχύσεων ισχύει με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου («επιλέξιμη περίοδος»)·

– Η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019

– Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης ή στήριξη από άλλες πηγές

– Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών.

– Οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που θα παράσχει το υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης, θα ανακτάται.

– Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, αν και το υπουργείο Οικονομικών είναι σε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για αύξηση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 3 εκατ. Ευρώ ανά επιχείρηση. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

– Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες

– Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα καθοριστούν με νέα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπου θα καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του.

Πηγή: patrastimes.gr