Σε αναβρασμό βρίσκονται λογιστές, μικρομεσαίοι και ο επιχειρηματικός κόσμος, καθώς διαπιστώνεται ότι παρά τις παρατάσεις που ήδη δόθηκαν (λόγω πανδημίας, φόρτου των λογιστικών γραφείων για άλλα μέτρα  κλπ) πολλοί δεν πρόλαβαν διορίες που έτρεχαν και έληξαν ήδη, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει  εκτεθειμένοι σε βαρύτατα πρόστιμα, που ξεκινούν από 10.000 ευρώ «το κεφάλι» πάνω.

“Από το 2018 έχει θεσπιστεί η υποχρέωση Απογραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των εταιριών ή άλλων νομικών οντοτήτων, η οποία απορρέει από διεθνείς κανονισμούς της FATF στο πλαίσιο ελέγχων καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος».

Όπως και οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες, η υποχρέωση απογραφής και ενημέρωσης (σε περιπτωση μεταβολής ή θανάτου κλπ) του σχετικού Αρχείου  των Πραγματικών Δικαιούχων έχει προφανώς στόχο την αποκάλυψη εγκληματιών, εφόσον φυσικά δηλώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Για τους νομοταγείς όμως, η διαδικασία καταλήγει σαν μια γραφειοκρατική υποχρέωση παροχής στοιχείων προς το κράτος (για να κάνει τυχόν ελέγχους στο μέλλον) αλλά συχνά γίνεται και αιτία επιβολής ταλαιπωρίας και άδικων προστίμων.

Όπως επισημαίνει με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών – ΠΟΦΕΕ, υπάρχει πληθώρα αναφορών από υφιστάμενες επιχειρήσεις  που δεν πρόλαβαν την διορία, αλλά και από νεοσύστατες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η Φεβρουαρίου και  επίσης δεν πρόλαβαν να προβούν στην καταχώριση των στοιχείων, αρχικών ή αλλαγών, εντός 60 ημερών.

Και επισημαίνει ότι η μη συμμόρφωση συνεπάγεται:

  • δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
  • πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
  • σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 20.000 ευρώ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) θεωρεί απαράδεικτο να επιβάλονται εξοντωτικά πρόστιμα για πληροφοριακού χαρακτήρα δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρων. Και ζητά εκ νέου να ορισθεί νέα καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2021, καθώς και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε υποβολές που έχουν γίνει μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις εταιρίες που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας στην Ελλάδα και καλούνται να δηλώνουν ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι τους.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Τα  στοιχεία αυτού του μητρώου, αλλά και όλες οι μελλοντικές αλλαγές, καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), με τη χρήση των κωδικών Τaxisnet, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επέλευσής τους.

Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, μετοχών στον κομιστή, ή ελέγχου με άλλα μέσα, υποχρεούνται να παρέχουν στις υπόχρεες εταιρίες όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Κ.Μ.Π.Δ. παραμένουν διαθέσιμες για δέκα (10) έτη από τη διαγραφή της εταιρίας από το Μητρώο.

Ολόκληρη η Επιστολή της ΠΟΦΕΕ αναφέρει τα εξής:

“Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να επανέλθουμε στο θέμα της καταχώρισης στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196), των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ήτο η Δευτέρα 1, Φεβρουαρίου 2021, έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στις με αρ. πρωτ. 165/26.01.2021, 167/2.2.2021 και 176/2.3.2021 επιστολές μας, όπου αναγνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν μέρος μια σειράς παρατάσεων που είχαν δοθεί, αλλά  και αναλύαμε όλους τους λόγους (διαδικαστικούς αλλά και έκτακτους λόγω της πανδημίας του COVID-19), που θεωρούμε ότι καθιστούσαν επιτακτική όχι μόνο ακόμα μια παράταση, αλλά και επανεξέταση εξ’ αρχής του προστίμου για τη μη συμμόρφωση.

Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω,  σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται (παράγραφοι 8 & 9, του άρθρου 21, ν. 4557/2018, ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020, ΦΕΚ α’ 196/08.10.2020).

Ο λόγος λοιπόν που επανερχόμαστε στο θέμα είναι η πληθώρα αναφορών που έχουν φτάσει στην Ομοσπονδία μας από επιχειρήσεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196), που δεν πρόλαβαν την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά και από επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η Φεβρουαρίου, και μέσα στον κυκεώνα των μέτρων και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας του COVID-19, επίσης δεν πρόλαβαν να προβούν στην καταχώριση των στοιχείων, αρχικών ή αλλαγών, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός 60 ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις να ζουν κάτω από την απειλή ενός εξοντωτικού προστίμου, σε μια περίοδο όπου η Χώρα μόλις έχει αρχίσει να βγαίνει από ένα εξάμηνο lockdown, το οποίο έχει ήδη πλήξει σημαντικά από όλες τις πλευρές τα ταμειακά τους αποθέματα, και το οποίο αν εφαρμοσθεί θα έχει ως αποτέλεσμα τον αφανισμό τους. Αδιανόητο για μια δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

Για αυτό λοιπόν ζητάμε εκ νέου να ορισθεί νέα καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2021, καθώς και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε υποβολές που έχουν γίνει μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, είτε αυτό αφορά αρχική υποβολή, είτε καταχώριση αλλαγής στοιχείων, αλλά και να επανεξεταστεί εξ αρχής το μέγεθος του προστίμου, καθώς θεωρούμε παράλογο να υπάρχουν τόσο παράλογα υψηλά πρόστιμα για υποβολές στοιχείων καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα.

Η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ικανό κίνητρο για την υποβολή των στοιχείων από τους υπόχρεους, αλλά εφόσον ο πλήρης μηδενισμός των προστίμων δεν κρίνεται εφικτός και εφαρμόσιμος, θεωρούμε ότι τα πρόστιμα για να είναι δίκαια και εντός λογικών πλαισίων, θα πρέπει να κρίνονται ανά περίπτωση και να είναι αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.”

Πηγή: patrastimes.gr