Tη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές στο Δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τρίτους πιστωτές ακόμη και σε 240 δόσεις δίνει ο πτωχευτικός νόμος μέσω της εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και νοικοκυριά. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιουνίου από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

Με τον νέο μηχανισμό, η επιχείρηση, όπως και το φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει πού και σε ποιον χρωστά, συν τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, αλλά και τα οικονομικά της μεγέθη και, με βάση έναν αλγόριθμο, θα προκύπτει το ύψος του «κουρέματος» (επί του συνολικού χρέους). Εν συνεχεία, για τη συνολική οφειλή που θα απομείνει θα προσδιορίζονται οι δόσεις.

Στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση, εφόσον οι οφειλέτες δυσκολεύονται αποδεδειγμένα να τις εξοφλήσουν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90%.

Αναλυτικά:

1. Ποιοι μπορούν να  ρυθμίσουν τις οφειλές τους;

Από την 1η Ιουνίου θα μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και τα νοικοκυριά που έχουν οφειλές.

2. Ποιες δυνατότητες θα έχουν οι οφειλέτες  μέσω του εξωδικαστικού μηχανσιμού ρύθμισης οφειλών;

Οι οφειλετες θα έχουν 3 δυνατότητες: Αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και αναλόγως ρύθμιση με το νέο υπολογιστικό εργαλείο, αυτοματοποιημένα, προσφυγή στη Διαμεσολάβηση και διαδικασία εξυγίανσης με συμφωνία, δηλαδή σύμπραξη οφειλέτη- πιστωτών και επικύρωση από το Πρωτοδικείο.

3.  Μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης τον αριθμό δόσεων;

Όχι, δεν μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης. Οι δόσεις προκύπτουν από ειδικό αλγόριθμο (δηλ. αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο), που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη (δηλ. εισοδήματα και περιουσία).

4. Οι τράπεζες έχουν όριο 240 δόσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή μπορεί να προσφέρουν περισσότερες δόσεις;

Οι τράπεζες μπορούν να παρέχουν και περισσότερες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων της πρότασης ρύθμισης οφειλών των τραπεζών και διαχειριστών δανείων προκύπτει από επιπλέον στοιχεία, όπως η ηλικία, η ικανότητα αποπληρωμής και η περιουσία, τόσο του οφειλέτη όσο και των εγγυητών του

5. Αν ο οφειλέτης οφείλει μόνο σε μία τράπεζα, θα μπορεί να υπαχθεί στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης;

Όχι. Αν κάποιος οφείλει μόνο σε μία τράπεζα, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτήν και να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας, σύμφωνα με το Νόμο 4224/2013 περί Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

6. Αν ο οφειλέτης οφείλει μόνο προς το δημόσιο, θα μπορεί να υπαχθεί στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης;

Αν χρωστάει μόνο σε έναν πιστωτή για παράδειγμα μόνο προς την εφορία ή μόνο προς Ταμεία ή τους Δήμους, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν τον έναν πιστωτή του και να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ρυθμίσεων (π.χ. πάγια ρύθμιση σε 24-48 δόσεις). Ωστόσο αν χρωστάει σε 2 πιστωτές τότε μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης.

7. Απαιτείται κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και σχέδιο συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών;

Ναι. Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr ή www.gov.gr), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.

8. Ποιες εξαιρέσεις και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν ως προς την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών; Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δεν εντάσσονται:

 1. Οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 2. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους,
 3. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 4. Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται εφόσον:

α) ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του οφειλέτη σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β) ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α’ 153), ή του ν. 3869/2010 (Α’ 130), ή του ν. 4605/2019 (Α’ 52), ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,

γ) ο οφειλέτης έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση,

δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β` διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής, ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης

ε) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου από το νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: i) φοροδιαφυγή, ii) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία

9. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει η αίτηση του οφειλέτη;

Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 • πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
 • κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία, των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,
 • κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
 • πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:

 •  Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων για τον ή τη σύζυγο ή τον συμβίο ή τη συμβία και τα εξαρτώμενα μέλη.
 • Οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.

10. Αν κάποιος έχει ρυθμίσει το δάνειό του, μπορεί να προσφύγει στον εξωδικαστικό για να ρυθμίσει τις οφειλές του σε Εφορία και Ταμεία;

Δυστυχώς όχι, καθώς με την αίτηση στον εξωδικαστικό, είναι υποχρεωτικό να ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές.

Πηγή: patrastimes.gr