Συνεδριάζει δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. 1)Έγκριση: της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με: το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν. 4412/2016, (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) και το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 -των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 6/2020 Μελέτης και του από 20/5-2020 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την κατεπείγουσα διαδικασία προμήθειας 1. Προϊόντων καθαρισμού- απολύμανσης για απορριμματοφόρα, κάδους και κοινόχρηστους χώρους, CPV:24455000-8 (Απολυμαντικά), 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού) 2. Μηχανημάτων, ανταλλακτικών και προϊόντων καθαρισμού-απολύμανσης οχημάτων CPV:42921000-8 (Μηχανήματα Καθαρισμού), 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού), 39713431-3 (Εξαρτήματα για ηλεκτρικές σκούπες) στο πλαίσιο τήρησης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 2).Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας με συνολικό ποσό 28.625,37€ με Φ.Π.Α. 3).Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
2. 1) Έγκριση της από 10/06/20 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου 2). Συμμόρφωση με την αριθ.635/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ και ως εκ τούτου 3). Ακύρωση της αριθ.175/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το τμήμα 1 της αριθ.6/19 Μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Β’ Φάση 2019» 4).Ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως «προσωρινού αναδόχου» του τμήματος 1 «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4-5 κυβικά » του διαγωνισμού 5). Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα «Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος , Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού δαπάνης 155.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αριθ. 1/2020 μελέτη (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.201,56€ (πλέον ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών», προϋπολογισμού δαπάνης 71.176,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής).
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας- Αστική Ανάπλαση περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή- επισκευή παιδικών χαρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
8. Εξέταση και έγκριση του από 02/06/2020 Β΄ πρακτικού και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
9. Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Ψυχολόγου (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη λειτουργία του «Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
10. Έγκριση της αριθ. 28/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην έγκριση του Απολογισμού εσόδων- εξόδων, πρακτικών καταστροφής παγίων, Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2019 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος Πατρέων, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού) και β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση μη άσκησης ανακοπής κατά της αριθ. 87/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου –Αρμ. Νομική Σύμβουλος).
13. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνες που αφορούν εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
14. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (Δημοτική Κοινότητα Παραλίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
15. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης εντάλματος προπληρωμής για τις επεκτάσεις του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
16. Σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου Πατρέων- ορθή επανάληψη- της αριθ. 296/26-5-2020 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον ορισμό υπολόγου, για το έτος 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
17. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e- άδειες) (αδειοδότηση για κοπές δέντρων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
18. Διαγραφή οφειλής (Π. Πισιμίσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
19. Διαγραφή οφειλής (Α. Θωμάς) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Διαγραφή οφειλής (Χ. Παπαζαφειρόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Πηγή: patrastimes.gr